„Mosteckí radní minulý týždeň rozhodli o žiadosti, v ktorej spoločnosť Autodrom Most vymenovala najdôležitejšie akcie tohto roku, na ktoré by sa mala vzťahovať výnimka zo všeobecne záväznej vyhlášky č. 2/2017 o regulácii hlučných činností. Radní schválili výnimku len pre šesť z celkovo šestnástich navrhnutých akcií.

Nevieme, či sa k žiadosti radní ešte vrátia a budú posudzovať udelenie výnimky aj pre ďalšie akcie, alebo či je ich rozhodnutie definitívne. Ak povolili výnimku skutočne len pre šesť podujatí, potom nechápeme, podľa akého kľúča rozhodovali. Pre nás je totiž ich voľba viac ako nejasná. Požiadame preto vedenie mesta o vysvetlenie.

Nechápeme napríklad neschválenie výnimky pre preteky Majstrovstvá Európy minibike. Radní schválili výnimku pre júlové republikové majstrovstvá minibike, pre – v podstate totožnú akciu – európsky šampionát minibike o týždeň neskôr už nie. Ale práve to, že sa nám podarilo priviesť európsky šampionát do Čiech, je obrovskou šancou pre tuzemských začínajúcich motocyklových jazdcov, ktorí by inak nemali šancu sa ho zúčastniť. Na týchto dvoch podujatiach je tak názorne vidieť, ako spolu súvisia. Je evidentné, že ich nemožno oddeliť.

Ďalším nepochopiteľným krokom radných je ignorovanie vyvrcholenia tohtoročnej sezóny, ktorým je závod The Most Grand Finale. Usporiadanie Európskeho pohára cestovných vozov FIA European Touring Car Cup (ETCC) začiatkom októbra považujeme za veľký úspech. Vloženými pretekmi malo byť naviac finále tohto ročníka seriálu Škoda Octavia Cup, ktorý sa teší obrovskej priazni fanúšikov i jazdcov. Namiesto toho, aby sme sa dočkali ocenenia, radní tento motoristický sviatok do výnimky vôbec nezahrnuli.

Naša spoločnosť navyše považuje všeobecne záväzné nariadenie o regulácii hlučných činností za nezákonnú. Naši právnici už podali podnet k pozastaveniu účinnosti tejto vyhlášky. Došli totiž k záveru, že vyhláška upravuje činnosti, ktorých regulácia je obsiahnutá vo všeobecnej rovine v § 30 a nasl. zákona č. 258/2000 Zb. o ochrane verejného zdravia a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a v nariadení vlády č. 272/2011 Zb. o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií, v znení nariadenia vlády č. 217/2016 Zb. Stanovenie zákazov a obmedzení touto všeobecne záväznou vyhláškou nepatrí do samostatnej pôsobnosti obce, a vydanie vyhlášky tak možno považovať za odporujúce § 35 ods. 1 zákona č. 128/2000 Zb. O obciach (obecné zriadenie), a čl. 104 ods. 3 ústavy Českej republiky.

Svojich partnerov, klientov a zákazníkov zároveň ubezpečujeme, že všetky svoje zmluvné záväzky v tejto sezóne splníme.“